Alpha & Z ltd. - the rebuilding and re-engineering of old cigarette making and cigarette packing machinery

"Алфа и зет" ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет "Закупуване на 1 брой ЦПУ Машина за механично рязане и гравиране и 1 брой Система за водноабразивно рязане по две обособени позиции"

"Алфа и зет" ООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет "Закупуване на 1 брой ЦПУ Машина за механично рязане и гравиране и 1 брой Система за водноабразивно рязане по две обособени позиции"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ЦПУ Машина за механично рязане и гравиране - 1 брой

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Система за водноабразивно рязане – 1 брой

Определен е 7 (седем) дневен срок за събиране на оферти, а именно до 18.00 ч. на 20.05.2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проект  BG16RFOP002-2.001-1084-С01- „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на АЛФА И ЗЕТ ООД“, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

.

"„АЛФА И ЗЕТ” ООД има сключен ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1084-C01 - Инвестиции за подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на "АЛФА И ЗЕТ" ООД.

Обща цел на проекта е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността и експортния капацитет на " АЛФА И ЗЕТ " ООД, чрез инвестиции и въвеждане в експлоатация на ново високотехнологично оборудване.
Специфичните цели на проекта са да увеличим производствения капацитет, качеството и ефективността на производство чрез въвеждане на съвременни производствени технологии.
Изпълнението на проекта ще ни даде възможност да подобрим производствените процеси и да повишим производствения капацитет. Това пряко ще допринесе за повишаване на експортния ни потенциал,  в съответствие с основната цел на настоящата процедура. Освен това, използването на съвременни високотехнологични машини ще повиши ефективността на производството, което ще е принос към основната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“  на ОП ИК за растеж на предприятията.

„АЛФА И ЗЕТ” ООД с предмет на дейност „Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн“ е специализирана в производство на машини и оборудване за преработка на тютюн и произвежда почти всички машини и съоръжения, необходими за обезпечаването на тютюневото производство. “АЛФА И ЗЕТ ” ООД има потребност да отговори на повишеното потребителско търсене при запълнен производствен капацитет, както и да повиши качеството и конкурентоспособността на продукцията си, за да разшири позициите си на международни пазари. Предприятието експлоатира физически и морално остарели производствени мощности, които не са достатъчно ефикасни и водят до висока трудоемкост, суровиноемкост и нестабилни параметри на производствените процеси. За да отговори на тези потребности, проектът предвижда закупуване на ДМА, представляващи цялостно нови решения: 1 брой ЦПУ Машина за механично рязане и гравиране и 1 брой Система за водноабразивно рязане. Машините ще увеличат производствения капацитет и ще осигурят прецизни производствени параметри, които ще подобрят ресурсната ефективност и ефикасността в производствения процес, и ще намалят разходите на единица продукция. По този начин ще се засили експортният потенциал на продуктите ни, както и ефективността на работата за настоящите пазари на дружеството. Очакваните резултати по проекта са: подобряване на конкурентоспособността и създаване на потенциал за експорт, намаляване на производствените разходи и увеличаване на производствения капацитет. Проектът е насочен към изпълнение на следните дейности: дейности за подобряване на производствените процеси и дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Обща стойност на проекта е  619 217 лв., от които 315800,67 лв. европейско и  55 729,53 лв. национално съфинансиране. "

.